Antistatický sprej 250ml

430,00 

Popis

Antistatický sprej (Hair Revitalizer and Antistatic Spray) 250ml
Speciálnì vyvinutý pro vylepšení kondice srsti pøipravené do výstavního kruhu (èistá a suchá), má antistatické úèinky. #1 ALL SYSTEMS Antistatický sprej znamenitì vylepšuje strukturu srsti, pomáhá udržet srst nezamotanou a nezacuchanou, úèinnì hydratuje srst bez toho, aby vypadala mastná nebo slepená. Pøirozená barva srsti bude zvýraznìna vysokým leskem. Srst se okamžitì stává lehce upravitelná, sprej chrání srst pøed prachem s špínou, srst vypadá dlouho svìží a jako po vykoupání.
Návod:
#1 ALL SYSTEMS Antistatický sprej mùžete použít okamžitì, ale mùže být také zøedìn vodou v pomìru 1 : 2 pøi použití na jemnìjší, lehèí srst nebo když je sprej používán nìkolik dní za sebou. Doporuèujeme smíchat s destilovanou vodou kdykoliv to bude potøebné. Zlehka nasprejujte srst a vykartáèujte. Stejnì jako všechny #1 ALL SYSTEMS výrobky je také Antistatický sprej vyroben bez použití silikonu, oleje a alkoholu, které pùsobí nepøíznivì na srst a pokožku.